Вибір методу визначення місця пошкодження кабелю залежить від характеру ушкодження і перехідного опору в місці пошкодження. Пошкодження в трифазних КЛ можуть бути наступних видів: замикання однієї жили на землю; замикання двох або трьох жил на землю або двох чи трьох жил між собою; обрив однієї, двох чи трьох жив без заземлення або з заземленням як обірваних, так і необірваних жив; запливаючий пробій, що виявляється у вигляді короткого замикання (пробою) при високій напрузі, і зникає (запливає) при номінальній напрузі.


Характер пошкодження визначають з допомогою Мегомметра. Для цього з обох кінців лінії перевіряють:

  • опір ізоляції кожної жили кабелю по відношенню до землі (фазна ізоляція), опір ізоляції жил відносно одна одної (лінійна ізоляція)
  • цілісність струмоведучих жил


У багатьох випадках для визначення місця пошкодження кабелю необхідно, щоб опір в місці пошкодження між жилами або між жилою і оболонкою було якомога менше. Зниження цього перехідного опору до необхідної межі виконують пропалюванням ізоляції кенотроном, генератором високої частоти, трансформатором. Процес пропалювання протікає по різному, в залежності від характеру ушкодження і стану кабелю. Зазвичай через 15-20 сек. опір знижується до декількох десятків Ом.

При зволоженні ізоляції процес проходить більш довгостроково, і опір вдається знизити тільки до 2000 - 3000 Ом. Процес пропалювання в муфтах проходить довго, іноді кілька годин, причому опір різко змінюється, то знижуючись, то знову зростаючи, поки не встановиться процес і опір не почне знижуватися.

При пошкодженні КЛ попередньо визначають зону пошкодження (відносні методи), і після цього різними методами (абсолютним або картографічним) уточнюють на трасі безпосередньо місце пошкодження. Для більш точного визначення зони ушкодження бажано виконувати пошук з одного кінця КЛ кількома методами, якщо така можливість відсутня, більш точний результат дає вимір одним методам з обох кінців кабелю.

Для визначення зони ушкодження використовують такі основні методи:

  • імпульсний метод
  • метод коливального розряду
  • метод петлі
  • ємнісний метод

Імпульсний метод

Цей метод застосовується для визначення зони пошкодження кабелю в будь-яких випадках, крім запливаючого пробою, при перехідному опорі до 150 Ом.

Метод заснований на вимірюванні інтервалу часу між моментами подачі зондуючого імпульсу змінного струму і прийому відбитого імпульсу від місця пошкодження. Швидкість поширення імпульсів в кабельних лініях високої та низької напруги величина постійна і дорівнює 160 м / мкс. Тому за часом пробігу імпульсу до місця пошкодження і назад визначають відстань до точки пошкодження кабелю.

Lx = Nx * V / 2 = 80 Tx

Виміри проводяться приладам рефлектометром РЕЙС-105Р. На екрані приладу є лінія масштабних відміток і лінія імпульсів. За формою відбитого імпульсу можна судити про характер пошкодження. Негативне значення відбитий імпульс має при коротких замиканнях і позитивне при обриві жив.

Метод коливального розряду

Цей метод застосовується при запливаючих пробоях кабелів. Для вимірювання на пошкоджену жилу подається від кенотрона випробувальної установки напруга, яка плавно піднімається до напруги пробою. У момент пробою в кабелі виникає розряд коливального характеру. Період коливань визначає відстань до точки пошкодження, так як електромагнітна хвиля поширюється у кабелі з постійною швидкістю. Вимірювання виконаються рефлектометром РЕЙС-105Р

Метод петлі

Цей метод заснований на вимірюванні опорів за допомогою мосту постійного струму. Застосування методу можливо при пошкодженні однієї або двох жил кабелю та наявності однієї здорової жили. При пошкодженні трьох жил можна використовувати жилу поруч прокладеного кабелю. Для цього пошкоджену жилу накоротко з'єднують з цілою з одного боку кабелю, утворюючи петлю. До протилежних кінців жил приєдную регульовані опори моста..
Рівновага моста буде за умови:

R1 / R2 = Lx / L + (L - Lx)

Так як опір жили прямо пропорційно її довжині, то

Lx = 2L * R1 / (R1 + R2), де

R1 і R2 - регульовані опори моста, (Ом);
L - довжина траси;
Lx - відстань до точки пошкодження, (м).

До недоліків цього методу слід віднести великі витрати часу на вимірювання, меншу точність вимірювання, необхідність установки закороток. Тому петлевий метод зараз витісняється імпульсним методом і методом коливального розряду.

Ємнісний метод

Цей метод застосовується для визначення відстані від кінця лінії до місця обриву однієї або декількох жил кабельної лінії шляхом вимірювання ємності кабелю. Метод заснований на вимірюванні ємності обірваної жили з допомогою моста змінного або постійного струму, так як ємність кабелю залежить від його довжини:
a) Обрив однієї жили в трижильному кабелі;
b) Схема на постійному струмі: П - потенціометр, Сет - еталонний конденсатор, С1 - ємність пошкодженої жили;
c) Схема на змінному струмі.

При обриві жили кабелю без заземлення вимірюється ємність обірваної жили з обох кінців. Вважаючи, що довжина кабелю ділиться пропорційно виміряним емкостям С1 і С2 маємо

С1 / Lx = С2 / L - Lx, де

Lx - відстань до місця обриву;
L - повна довжина лінії.

Тоді

Lx = Д * С1 / (С1 + С2)

Після визначення зони пошкодження в цей район прямує оператор для визначення місця пошкодження. Для цього використовують акустичний, індукційний або метод накладної рамки.

Акустичний метод

Сутність акустичного методу полягає у створенні в місці пошкодження іскрового розряду і прослуховуванні на трасі викликаних цим розрядом звукових коливань, що виникають над місцем ушкодження. Цей метод застосовують для виявлення на трасі всіх видів пошкодження з умовою, що в місці пошкодження може бути створений електричний розряд. Для виникнення стійкого іскрового розряду необхідно, щоб величина перехідного опору в місці пошкодження перевищувала 40 Ом.

Чутність звуку з поверхні землі залежить від глибини залягання кабелю, щільності грунту, виду ушкодження кабелю і потужності розрядного імпульсу. Глибина прослуховування коливається в межах від 1 до 5 м. Застосування цього методу на відкрито прокладених кабелях, кабелях в каналах, тунелях не рекомендується, так як через гарнепоширення звуку по металевій оболонці кабелю можна допустити велику помилку у визначенні місця пошкодження.

В якості генератора імпульсів застосовується кенотрон з додатковим включенням в схему високовольтних конденсаторів і кульового розрядника. Замість конденсаторів можна використовувати ємність неушкоджених жил кабелю. В якості акустичного датчика використовують датчики п'єзо - або електромагнітної системи, що перетворюють механічні коливання грунту в електричні сигнали, що надходять на вхід підсилювача звукової частоти. Над місцем ушкодження сигнал найбільший.

Індукційний метод

Цей метод застосовують для безпосереднього відшукання на трасі кабелю місць пошкодження при пробої ізоляції жил між собою чи на землю, обриві з одночасним пробоєм ізоляції між жилами або на землю, для визначення траси і глибини залягання кабелю, для визначення місця розташування з'єднувальних муфт.

Суть методу полягає у фіксації з поверхні землі за допомогою приймальної рамки характеру зміни електромагнітного поля над кабелем при пропущенні по ньому струму звукової частоти (800 - 1200 Гц) від мінімальних струмів до 20 А залежно від наявності перешкод і глибини залягання кабелю. ЕРС, що наводиться в рамці залежить від струморозподілення в кабелі і взаємного просторового розташування рамки і кабелю.

Знаючи характер зміни поля, можна при відповідній орієнтації рамки визначити трасу і місце пошкодження кабелю. Більш точні результати одержують при проходженні струму по колу «жила - жила», для цього випалюванням однофазні замикання переводять в двох і трифазні або створюють штучну кола «жила - оболонка кабелю»,.

Силові лінії поля струму «жила - земля» являють собою концентричні кола, центром яких є вісь кабелю. (Після одиночного струму).

При використанні кола «жила - жила» струм, що йде по прямому і зворотному проводах, створює два концентричних магнітних поля, що діють в протилежних напрямках (поле пари струмів). При розташуванні жил в горизонтальній площині результуюче поле на поверхні землі найбільше, а при розташуванні жив у вертикальній площині - найменше. Оскільки кабелі мають скрутку жил, то в рамці, що розташована вертикально і переміщується вздовж трас кабелю буде наводитись ЕРС, що змінюється від мінімуму при вертикальному розташуванні жил, до максимуму при горизонтальному розташуванні жив.

При відшуканні пошкодження необхідно пам'ятати, що сигнал за місцем ушкодження затухає на відстані не більше половини кроку. Використовуючи цей метод визначають трасу кабелю, місце розташування з'єднувальних муфт щодо посилення звучання в телефоні через збільшеного відстані між жилами, захисну металеву трубу по різкому зменшенню рівня звуку, так як труба є екраном і глибину прокладки кабелю. Для визначення глибини прокладки кабелю спочатку знаходять лінію траси кабелю і проводять межу. Потім, розташовуючи вісь рамки під кутом 45 градусів до вертикальної площини, що проходить через вісь кабелю, до моменту відсутності в рамці індукованого ЕРС. Відстань від цього місця до траси, здорівнює глибині залягання кабелю.

Метод накладної рамки

Цей метод застосовують для безпосереднього виявлення місця пошкодження кабелю. Метод зручний при відкритій прокладці кабелю. Метод заснований на тому ж принципі, що і індукційний. Генератор підключають до жили і оболонці або між двома жилами. На кабель накладають рамку і повертають її навколо осі. До місця пошкодження будуть прослуховуватися два максимуми і два мінімуми сигналу від поля пари струмів. За місцем ушкодження при обертанні рамки буде прослуховуватися монотонний сигнал, обумовлений магнітним полем одиночного струму.